Общи Условия

ДЕФИНИЦИИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите Общи условия.

“МАЙТИ 9093“ ЕООД – търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 204780158, което е собственик на https://selfcarebulgaria.com

САЙТ”– означава интернет адрес https://selfcarebulgaria.com

ПОТРЕБИТЕЛ/И”– означава лицата, използващи, посещаващи и разглеждащи Сайта и Електронния магазин.

ПРОФИЛ В САЙТА” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му.

МАГАЗИН”– означава електронния магазин на “МАЙТИ 9093“ ЕООД , който се намира на Сайта и от който Потребителите могат да пазаруват.

СТОКА” – означава продуктите и услугите, предлагани от “МАЙТИ 9093“ ЕООД  чрез Електронния магазин.

ПОРЪЧКА”– означава поръчката, направена от Потребителя за определени Стоки, заедно с избрания начин за плащане и получаване на Стоките.

ЦЕНА НА СТОКАТА” – означава цената за бройка или за определено количество Стока, посочена в български лева с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА” – означава разноските по транспорта и доставка на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. Настоящите Общи условия имат за цел да уредят отношенията между “МАЙТИ 9093“ ЕООД  и Потребителите, които използват Сайта https://selfcarebulgaria.com и намиращия се в него Електронен магазин, като обвързват всички лица и потребители, които използват и/или разглеждат Сайта и Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес https://selfcarebulgaria.com

   

 2. При използване на Сайта и Електронния магазин, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия. С натискането на всеки един линк, бутон или обект, разположени на страниците на интернет адрес https://selfcarebulgaria.com. Потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия.
 3. Приемайки настоящите Общите условия, Потребителите декларират, че притежават необходимата дееспособност, за да бъдат обвързани от тях.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И КОНТАКТИ

 

 1. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 204780158, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, жк. Гоце Делчев, блок 50Е, ет. 5, МОЛ: Лили Тонева Тончева
 2. Адрес за упражняване на дейносттаБЪЛГАРИЯ, гр. София жк. Гоце Делчев, блок 50Е, ет. 5 , електронна поща: hello@selfcarebulgaria.comтелефон за връзка: +359886499714
 3. Въпроси, запитвания и консултации могат да бъдат извършвани онлайн чрез електронната поща, по телефона и чрез формата за запитване в раздел „Контакти“ в рамките на работното време: от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък.
 4. Посоченият адрес за упражняване на дейността на Доставчика БЪЛГАРИЯ, гр. София, , жк. Гоце Делчев, блок 50Е, ет. 5се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.
 5.  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

 1. Сайтът и Електронният магазин да се разглеждат свободно и без регистрация.
 2. Регистрация на потребител се извършва чрез попълване на регистрационна форма.
 3. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при регистрацията, както и при поръчка без регистрация.
 4. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена вследствие предоставената от Потребителя информация.
 5. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и разходите за повторното изпращане на Стоките се заплащат от Потребителя.
 6. При регистрацията си Потребителят посочва електронна поща (e-mail) и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите.
 7. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми “МАЙТИ 9093“ ЕООД  незабавно на e-mail:  hello@selfcarebulgaria.com

   

 8. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил и при попълване на данни при поръчка, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел и съответно променил и/или допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от “МАЙТИ 9093“ ЕООД  за целите, посочени в Общите условия.
 1. След успешна регистрация, Потребителят получава e-mail от “МАЙТИ 9093“ ЕООД  с потвърждение за извършената регистрация

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

 

 1. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  предоставя срещу заплащане и от разстояние Стоки на Потребители посредством Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
 2. Потребителят заплаща Цената на стоките и Цената на доставката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички техни изменения, оповестени на Сайта.
 3. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 4. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.
 5. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, свързана с тях и публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

ПОРЪЧКА НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

 1. Поръчка на стоки може да се извършва от Потребител с регистриран профил в сайта или от потребител без регистрация.
 2. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.
 3. Получените поръчки се обработват в рамките на работното време на “МАЙТИ 9093“ ЕООД  от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък, вкл. Поръчка, постъпила след 14.00 часа се обработва в рамките на следващия работен ден, а поръчка, постъпила в почивен ден, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.
 4. При извършване на Поръчка Потребителят избира вида на Стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.
 5. Поръчката може да бъде преглеждана и променяна от Потребителя до нейното потвърждаване от него.
 6. При финализиране на Поръчката и потвърждаването ѝ, Потребителят се задължава да заплати Цената на стоката и Цената на доставката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 7. След обработване на поръчката, системата на Електронния магазин изпраща информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на “МАЙТИ 9093“ ЕООД .

   

 8. Към всяка Стока е предоставена информация относно Цената на стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация.
 9. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики, както и за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в мониторите.
 10. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 11. Възможно е част от информацията за Стоките в Електронния магазин да не бъде актуализирана своевременно. В тези случаи Потребителите ще бъдат уведомени при извършена от тях Поръчка преди доставката.
 12. Част от информацията в Електронния магазин може да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са налични в момента, за което “МАЙТИ 9093“ ЕООД  уведомява Потребителят по подходящ начин.
 13. Потребителите се съгласяват, че е възможно определени Стоки в Електронния магазин да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че “МАЙТИ 9093“ ЕООД  няма възможност да изпълни Поръчката, защото не разполага с налична Стока, “МАЙТИ 9093“ ЕООД  уведомява Потребителя по подходящ начин – по телефона или на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи “МАЙТИ 9093“ ЕООД  възстановява на Потребителя в пълен размер заплатените суми за закупуване на Стоките, ако същите са били предплатени.
 14. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща за извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави допълнително потвърждение, това води до автоматична отмяна на Поръчката без допълнително уведомление на Потребителя.
 1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки, без да посочва причините за своето решение.
 2. Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.

Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

 

 1. В случай на възникнали спорове между “МАЙТИ 9093“ ЕООД и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.
 2. Потребителите имат възможност за разрешаване на потребителски спорове да използват процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз.
 3. При възникване на спор относно покупка, направена онлайн от Електронния магазин “МАЙТИ 9093“ ЕООД. Потребителите могат да използват за извънсъдебно уреждане на спора уебсайта: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички права върху Сайта са изключителна собственост на ”МАЙТИ 9093“ ЕООД,като е забранено копирането, разпространяването, изменянето и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на “МАЙТИ 9093“ ЕООД.
 2. Всички материали, които се съдържат в Сайта, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видео изображения, техният подбор и подредба, са собственост на “МАЙТИ 9093“ ЕООД или “МАЙТИ 9093“ ЕООД притежава съответния лиценз или разрешително за употребата им.
 3. Забранено е снимки, лога, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани от името на Потребителите. Потребителите могат да споделят снимки, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта в социалните мрежи, като ясно обозначават “МАЙТИ 9093“ ЕООД като автор на материалите.
 4. “МАЙТИ 9093“ ЕООД си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на Потребител до определена функционалност или до Сайта в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата му на интелектуална собственост.

ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

 

 1. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  има право едностранно да променя и актуализира настоящите Общи условия могат по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Сайта. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 2. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.
 3. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. “МАЙТИ 9093“ ЕООД  не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващите промени, публикувани на Сайта.

“МАЙТИ 9093“ ЕООД  има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително

Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty